O nama

GRAD PROJEKT GROUP je specijalizovani servis za pružanje usluga iz svih oblasti projektovanja, arhitektonskog, urbanističkog i prostornog planiranja i konsaltinga u oblasti građevinarstva.

Matična firma „GRAD PROJEKT“ d.o.o. je osnovana 1999. godine u Banjaluci (RS, BIH) i tokom proteklih 20 godina je realizovala više desetina individualnih i komercijalnih, kolektivnih, stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih, proizvodnih i javnih objekata za klijente širom Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedna je od retkih firmi sa ovih prostora koja je u stanju da klijentima pruži kompletan servis, od stručnih I tehničkih analiza lokacije, pribavljanja urbanističkih saglasnosti za potrebe izgradnje objekata, idejnih i glavnih projekata za potrebe pribavljanja odobrenja za izgradnju, do finansijskih analiza isplativosti investicije, te kompletnog stručnog servisa kontrole kvaliteta izvedenih radova i nadzora nad izgradnjom objekata.

Godine 2010, u Beogradu je, za potrebe tržišta Srbije, osnovana firma „SERBIA PROJEKT BIRO“ d.o.o., sa ciljem da, u saradnji sa matičnom firmom, pruži sve navedene vrste usluga i na teritoriji Republike Srbije. Pred kraj 2014 godine, u Sloveniji je osnovana firma „GRAD PROJEKT BIRO“d.o.o., a iz matične, projektantske firme je nastala zasebna, konsultantska firma „GRAD PROJEKT STUDIO“ d.o.o., koja, zajedno sa prve dve firme sada čini jedinstvenu grupaciju „GRAD PROJEKT group“ koja deluje na teritoriji tri države: Republike Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Koncept delovanja GP grupe zasniva se na potrebi daljeg razvoja međusobnih, pre svega ekonomskih odnosa tri države, odnosno država EU i Srbije i Bosne i Hercegovine. Tradicionalna i dugogodišnja povezanost ovih tržišta temelji se na ekonomskoj logici razmene roba, dobara i usluga , što podrazumeva i potrebu izgradnje, kao i investiranja u razne privredne delatnosti.

GRAD PROJEKT GROUP je tehnički i organizaciono osposobljena za obavljanje svih poslova iz oblasti projektovanja objekata visokogradnje i niskogradnje, poslova vezanih za urbanističko i prostorno planiranje, uključujući i pribavljanje urbanističkih i svih drugih saglasnosti za potrebe projektovanja, kao i pribavljanje svih dozvola koje su neophodne za početak izgradnje. Dvadesetogodišenje iskustvo menadžmenta i ostalih saradnika garancija je uspešnosti u realizaciji ovih poslova.

Pored navedenog, GRAD PROJEKT GROUP ima iskustva i u vođenju i realizaciji sopstvenih investicija, te je, na temelju tog iskustva u stanju da ponudi i usluge prethodnih analiza potencijalnih lokacija za gradnju, i da, na pravi način, napravi kvalitetnu evaluaciju potencijalnih rizika, procenu potrebnog vremena za realizaciju investicije i/ili finansijsku procenu isplativosti ulaganja u određene projekte.

Dugogodišnjim iskustvom u oblasti projektvanja, urbanističkog planiranja, izgradnje I nadzora nad izgradnjom objekata GRAD PROJEKT GROUP je stekla I pouzdane partnere iz drugih povezanih oblasti, čime se potencijalnim klijentima umnogome olakšava čitav proces I garantuje pravna I finansijska sigurnost ulaganja.

Poseban segment delovanja GRAD PROJEKT GROUP je u oblasti pripreme sopstvenih investicionih projekata koji su spremni za trenutno otpočinjanje i realizaciju investicije. Ovaj segment delovanja podrazumeva pripremu i rešavanje imovinskih odnosa, pripremu i obradu svih relevantnih ulaznih podataka, analizu potencijala i potreba tržišta, pripremu svih urbanističkih dozvola i saglasnosti, kao i  izradu svih projekata na osnovu kojih se radi kvalitativna analiza isplativosti ulaganja. S tim u vezi, GRAD PROJEKT GROUP ima na raspolaganju nekoliko lokacija na kojima je moguće, u roku od 30-60 dana od dana potpisivanja ugovora otpočeti sa gradnjom, sa unapred utvrđenim rokom završetka izgradnje. Iako je izgradnja objekata visokogradnje primarna oblast delovanja, GRAD PROJEKT GROUP raspolaže stručnim kadrom da može da rukovodi i drugim procesima i odgovori i na sve zahteve koji se odnose na izgradnju objekata komunalne infrastrukture, kao i na izgradnju energetskih objekata i postrojenja.

Srbija i Bosna i Hercegovina, sa aspekta broja procedura i vremena potrebnog za pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, na žalost, spadaju u red niskorangiranih zemalja Evrope. Višegodišnje iskustvo GRAD PROJEKT GROUP u ovom segmentu, na tržištu Srbije i Bosne i Hercegovine, garantuje jednostavniji i pravno sigurniji put kroz ceo investicioni proces, od ideje do konačne realizacije.

Naše kancelarije

Saznaj više...

Grad Projekt Group

Stambeno-poslovni objekti 0
Poslovni objekti i hoteli 0
Porodične kuće 0
Enterijeri 0